STATUT SPORTSKOG NOGOMETNOG KLUBA SLAVEN KOPRIVNICA

11.09.2015.


Na temelju članka 11. i 55. Zakona o udrugama («Narodne novine» br. 74/14), članka 14., 27, 46., 47. i 96. Zakona o športu («Narodne novine» br. 71/06;150/08; 124/10; 124/11, 86/12 , 94/13i 85/15 ) i Statuta HNS-a («Službeni glasnik HNS-a 33/15) Skupština nogometnog kluba «Slaven» Koprivnica održana dana 14.09.2015. godine donijela je

S T A T U T

Sportskog nogometnog kluba «Slaven» Koprivnica

I. UVODNE I STATUSNE ODREDBE

Članak 1.

Statutom udruge – Sportskog nogometnog kluba “Slaven” Koprivnica određuje se naročito:
– naziv i sjedište
– područje djelovanja kluba
– znak kluba i skraćeni naziv
– zastupanje
– ciljevi kluba
– djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
– ostvarivanje javnosti rada kluba
– članstvu i članarini
– prava, obveze i stegovna odgovornost članova
– unutarnji ustroj kluba,
– tijela kluba, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, trajanje mandata,
uvjetima i načinu izbora i opoziva, odgovornost članova,
– imovini i načinom raspolaganja mogućom dobiti
– način stjecanja imovine i izvori financiranja kluba
– način prestanka rada kluba i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada,
– likvidator
– ostale odredbe značajne za rad kluba.

Članak 2.

Klub je udruga nastala dobrovoljnim udruživanjem građana u skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu radi zaštite, ostvarivanja i promicanja zajedničkih sportskih interesa i ciljeva na području nogometa i razvijanja nogometne i športske kulture uopće bez namjere stjecanja dobiti.
Klub je neprofitna pravna osoba.

Svojom programskom orijentacijom i ukupnim djelovanjem klub kod svojih članova razvija i njeguje sportsko ponašanje, pozitivne etičke i moralne vrline i općeprihvaćene društvene vrijednosti.

II. PODRUČJE DJELOVANJA KLUBA

Članak 3.

Klub djeluje na području grada Koprivnice.

Različite selekcije – ekipe kluba natječu se u skladu s propisima Hrvatskog nogometnog saveza na području koje obuhvaća rang natjecanja u koji je klub ostvario plasman tj. na području Republike Hrvatske, a prva (profesionalna) ekipa natječe se u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi .

Klub je udružen u Županijski nogometni savez Koprivničko Križevački i neizravno Hrvatski nogometni savez i Zajednicu sportskih udruga Grada, a neposredno surađuje sa klubovima i ostalim sportskim i drugim organizacijama i ostalim subjektima na području grada Koprivnice, Županije Koprivničko Križevačke i Republike Hrvatske.

III. NAZIV, SKRAĆENI NAZIV, ZNAK I SJEDIŠTE KLUBA

Članak 4.

Naziv kluba je: SPORTSKI NOGOMETNI KLUB “SLAVEN” KOPRIVNICA,
a skraćeni naziv kluba glasi Nogometni klub “Slaven” (u daljnjem tekstu: Klub).

Članak 5.

Odluku o promjeni imena kluba može donijeti Skupština kluba ukoliko je isto u skladu sa interesom kluba.
Pojedine ekipe Kluba nastupaju u natjecanjima i drugim javnim prigodama pod punim ili skraćenim nazivom kluba.
Uprava Kluba ovlaštena je odlučiti da profesionalna ekipa koja sudjeluje u natjecanjima na državnoj razini ili koja druga ekipa kluba koristi naziv kluba nadopunjen imenom, nazivom tvrtke ili kakvim drugim obilježjem sponzora ili donatora Kluba.
Ukoliko se donosi odluka o dopuni imena kluba ne dolazi do promjene žiga kluba već on ostaje isti kao što je regulirano Statutom, u svemu ostalom koristi se za vrijeme trajanja sponzorskog ugovora nadopunjeno ime kluba.

Članak 6.

Sjedište kluba je KOPRIVNICA, GRADSKI STADION M.P.MIŠKINE 10 KOPRIVNICA.
Klub je upisan u registar Udruga RH koji se vodi pri nadležnom tijelu državne uprave.
Klub je neprofitna pravna osoba.
Nogometni klub «Slaven» Koprivnica je profesionalni sportski klub (ima sklopljene ugovore o profesionalnom igranju s više od 50% registriranih igrača u seniorskoj ekipi) koji je upisan u registar profesionalnih sportskih klubova pri nadležnom Ministarstvu RH.

Članak 7.

Klub ima svoj pečat okruglog oblika s tekstom NK «SLAVEN» Koprivnica. U sredini pečata je klupski znak.
Znak – amblem – grb kluba ima osmerokutni oblik koji se sastoji od crveno-bijelih polja i naziva na bijeloj podlozi. U sredini je grb grada Koprivnice, sa lijeve strane tekst 1907 (to označava godinu osnutka kluba), sa desne strane je nogometna lopta.
Službena boja kluba je plava.

IV. CILJEVI I DJELATNOST KLUBA

Članak 8.

Cilj kluba je unapređivanje, promicanje i poticanje nogometnog sporta na području grada Koprivnice i šire, provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži , suradnja sa školama u cilju okupljanja mladeži i njihovog usmjeravanja u nogometni sport i kompletna briga oko odgoja i usmjeravanja navedenih mladih nogometaša te razvijanje fizičkog i psihičkog zdravlja kod svojih članova, te time izbjegavanje utjecaja poroka današnjice (droga, alkohol i sl.).
Također jedan od osnovnih ciljeva kluba je i stvoriti sve potrebne uvjete za bavljenje nogometnim sportom, treningom i organizacija stručnog rada i takmičenje svih ekipa u klubu.
U klubu postoje slijedeći oblici organiziranja sportske nogometne aktivnosti:
1. Seniorski pogon
2. Škola nogometa (sa takmičarskim ekipama Juniori, kadeti, stariji pioniri, mlađi
pioniri, limači i netakmičarima-prednatjecateljima),
3. Veterani.

Članak 9.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba su:
– sportska djelatnost, sudjelovanje u profesionalnom ili amaterskom natjecanju na državnoj ili lokalnoj razini u nogometnom športu za sve uzraste;
– stručno-pedagoški rad sa svim uzrastima sportaša (nogometna škola);
– organizacija sportsko- rekreativnih sadržaja za djecu, mladež i odrasle;
– stalno usavršavanje vlastitog stručno-pedagoškog kadra;
– neprekidna zdravstvena zaštita svojih članova, te se provođenje svih propisa vezanih uz borbu protiv dopinga u športu;
– pružanje usluga gospodarske promidžbe sponzorima, donatorima i drugim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama, u svrhu stjecanja sredstava za obavljanje sportske djelatnosti;
– stvaranje svih potrebnih materijalnih, tehničkih infrastrukturnih i drugih uvjeta za bavljenje nogometnim sportom;
– osiguravanje svih potrebnih uvjeta za sudjelovanje u natjecanju prema uvjetima za
licenciranje HNS-a i UEFE (stručno-pedagoški trenerski kadrovi, administrativni
kriteriji, sportski kriteriji, infrastrukturni kriteriji i financijski kriteriji);
– suradnja sa stručnim organizacijama u nogometnom sportu: sudačkom, trenerskom i dr.
– suradnja sa nogometnim klubovima na području grada , Županije i šire, kao i sa
Županijskim nogometnim savezom , Hrvatskim nogometnim savezom i dr.
– suradnja sa Gradom Koprivnicom i Županijom, ispunjavanje zajedničkih zacrtanih sportskih i drugih ciljeva i interesa, te prezentiranje Grada Koprivnice i Županije na sportskom planu
– druge djelatnosti kojima se upotpunjuje korištenje svih mogućnosti kluba, a koje su u svezi sa sportskom djelatnošću;
– okupljanje što većeg broja članova kluba,
– izdavanje biltena, glasila, monografija, priručnika i dr. vezano uz nogometni sport i Klub;
– u cilju stjecanja potrebnih sredstava za rad kluba i ostvarenje aktivnosti iz programa rada kluba klub se može baviti i drugim Zakonom propisanim djelatnostima.
Klub može osnovati i biti članom trgovačkog društva, u odnosu na koje se on smatra vladajućim, radi obavljanja pojedinih ili svih poslova, osim obavljanja djelatnosti sudjelovanja u sportskim natjecanjima, sa svrhom da se sredstvima od dobiti ostvarene u tom društvu financiraju sportske djelatnosti Kluba.

Članak 10.

Klub kao sportska udruga registrirana za obavljanje sportske djelatnosti u skladu sa Odredbama Zakona o sportu koristi sportske objekte na Gradskom stadionu (kojima je vlasnik Grad) o čemu ima potpisani Ugovor sa Gradom o upravljanju navedenim objektom .

V. ČLANSTVO I ČLANARINA

Članak 11.

Članom kluba može postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji prihvaćaju načela na kojima se klub zasniva kao i Statut i druge akte kluba, te koji su primljeni i registrirani kao članovi kluba.
Članom kluba može postati i maloljetna osoba ( nominalni član).
Nominalnim članovima smatraju se polaznici nogometne škole, maloljetni igrači kao i maloljetni navijači i sl.
Nominalni članovi nemaju pravo sudjelovati u radu tijela kluba.
Članom kluba smatraju se i svi punoljetni igrači, treneri, sportsko i drugo osoblje kluba.
Počasni članovi Kluba su pojedinci koji imaju osobite zasluge za rad kluba a imenuje ih Skupština kluba, te im se izdaje diploma čiji oblik i sadržaj određuje Uprava kluba.
Klub vodi zakonom propisani registar članova kluba.

Članak 12.

Članovi Kluba dužni su plaćati članarinu u visini utvrđenoj odlukom Uprave Kluba, obavljati i provoditi zadaće u Klubu, te u sveukupnom djelovanju poštivati odredbe ovog Statuta i drugih propisa koje su donijela ovlaštena tijela Kluba.
Članovi Kluba imaju pravo na člansku iskaznicu .
Oblik i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Uprava kluba.
Članovi Kluba imaju pravo na pogodnosti prilikom kupnje ulaznica za utakmice, organiziranih putovanja na gostovanja Kluba i sl. u skladu sa Odlukama Uprave kluba.

Članak 13.

Uprava kluba donosi i Odluku o članarini u klubu, njezinom prikupljanju i korištenju za potrebe ostvarivanja zacrtanih ciljeva kluba.
Članarine mogu u skladu sa odlukom Uprave Kluba biti oslobođeni članovi kluba slabijeg imovnog stanja, nezaposleni članovi kluba i sl.

VI. PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 14.

Članovi kluba imaju pravo:
– neposredno ili putem zastupnika sudjelovati u radu tijela kluba,
– neposredno ili putem zastupnika birati ili biti biran u tijela kluba,
– neposredno sudjelovati u svim aktivnostima koje organizira klub
– zahtijevati od tijela i organa kluba izvješće o radu,
– biti upoznati sa financijskim poslovanjem kluba,
– sudjelovati u raspravama, inicijativama i prijedlozima u radu tijela kluba
– dobiti člansku iskaznicu (oblik i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Uprava kluba),
– na druge pogodnosti u skladu sa Odlukama Uprave Kluba (kupnja ulaznica za utakmice,
odlazak na organizirana putovanja na gostovanja Kluba i sl. )

Članak 15.

Dužnosti člana kluba su:
– poštivati odredbe statuta i drugih akata Kluba,
– raditi na ostvarivanju ciljeva i zadataka Kluba,
– redovito plaćati članarinu,
– maksimalno se zalagati u obavljanju dužnosti u svim tijelima kluba u koje su izabrani,
– čuvati ugled, čast i imovinu kluba
– izvršavati sve svoje obveze prema klubu.

Članak 16.

Članstvo u klubu prestaje:
– istupanjem
– brisanjem iz članstva
– isključenjem
– smrću.

Istupanje iz kluba vrši se slobodnom odlukom člana kluba. Član kluba dužan je podmiriti sve obaveze koje je do trenutka izjave o istupanju preuzeo prema klubu.

Brisanje iz članstva obavlja se odlukom Uprave Kluba, ako član ne izvršava redovito preuzete obaveze u klubu.

Isključenje iz članstva obavlja se odlukom Uprave Kluba, ako član grubo povrijedi odredbe statuta kluba ili na drugi način naruši ugled kluba i sl.
Protiv odluke o isključenju iz kluba može se izjaviti prigovor u roku od 15 dana, računajući od dana dostave Odluke, Skupštini kluba. Skupština je dužna riješiti prigovor u roku od 60 dana od dostave prigovora. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članak 17.

Članovi kluba , tijela kluba, osobe ovlaštene za zastupanje kluba, te osobe ovlaštene za vođenje poslova – dužnosnici kluba ne mogu biti osobe:
– aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje 3 godine;
– koje ne mogu biti članovi Uprave odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,
– koji su dioničari ili članovi tijela š.d.d. nogometnog sporta;
– koji su članovi drugih športskih klubova-udruga za natjecanje i njihovih tijela u nogometnom športu;
– koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem sportu, a osobito sportaši koji su profesionalni prema Zakona o sportu, menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile u razdoblju od posljednjih godinu dana,
– članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to obavljale posljednje tri godine,
– članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
– koje s menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički ,
– ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja sukladno Zakonu o sportu ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta;
– koje su posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom i sportskim natjecanjima;
– osoba pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda;
– koje ne ispunjavaju druge uvjete propisane Zakonom o sportu i drugom zakonskim propisima.

VII. UNUTARNJI USTROJ KLUBA

Članak 18.

Klub obavlja športske i druge djelatnosti u sklopu unutarnjeg ustroja kojeg propisuje Uprava Kluba.
Unutarnji ustroj kluba mora omogućiti efikasno djelovanje svih segmenata kluba i izvršavanje svih planiranih zadaća i poslova u klubu.
Na čelu unutarnjeg ustroja kluba je Uprava kluba i njezin izvršni dio a to je Direktor kluba koji rukovodi i koordinira svim segmentima unutarnjeg ustroja kluba.

Članak 19.

Načelno unutarnji ustroj kluba sastoji se od Ureda direktora i 3 sektora: Sportskog sektora, Tehničkog sektora i Gospodarskog sektora.

Pod sportski sektor spadaju: profesionalni pogon, škola nogometa, prateća ekipa, skauting, liječnička , fizioteraputska služba i ekonomi. Na čelu sportskog sektora je sportski direktor.

Pod tehnički sektor spadaju djelatnosti: registracije i vođenje dokumentacije igrača i sl., organizacija utakmica, organizacija priprema, održavanje stadiona, logistika, licenciranje kluba, odnosi s javnošću, suradnja s HNS-om , suradnja s MUP-om, osiguranje utakmica, suradnja s navijačima i sl. Tehničkim sektorom rukovodi Tehnički direktor.

Pod gospodarski sektor spadaju djelatnosti: marketing, financije i računovodstvo, pravna služba, povijest kluba i arhiva, investicije i sl. Na čelu gospodarskog sektora je direktor gospodarskog sektora.

VIII. UPRAVLJANJE KLUBOM, TIJELA KLUBA i DUŽNOSNICI

Članak 20.

Tijela kluba su:
– Skupština kluba
– Uprava kluba
– Odbor za hitnost kluba
– Nadzorni odbor kluba
– Komisije kluba.

Dužnosnici kluba su:
– Predsjednik Skupštine kluba
– Zamjenik predsjednika Skupštine kluba
– Predsjednik Uprave kluba – ujedno predsjednik kluba
– Zamjenik Predsjednika Uprave kluba
– Tri dopredsjednika Uprave kluba
– Direktor kluba

1. Skupština kluba

Članak 21.

Najviše tijelo kluba je Skupština kluba.
Skupštinu kluba čine članovi Kluba odnosno njihovi predstavnici.
Skupština Kluba sastoji se od 35 članova i to:
– 10 članova iz reda nogometnih struktura
(igrači, treneri, nogometni djelatnici, predstavnik navijača)
– 5 članova iz reda lokalne i regionalne samouprave (4 člana Grad, 1 član Županija)
– 20 članova iz reda sponzora i donatora kluba ( proporcijalno udjelu u budžetiranom sponzoriranju kluba).

Članovi Skupštine kluba ne mogu biti: članovi Uprave kluba, članovi Odbora za hitnost kluba, članovi nadzornog odbora kluba, direktor kluba.

Mandat članova skupštine traje četiri godine.

Članak 22.

Skupština Kluba radi i odlučuje na sjednicama koje se održavaju u pravilu jedan puta godišnje.
Skupština kluba može zasjedati redovito i izvanredno.
Sjednicu Skupštine Kluba saziva Predsjednik Skupštine. U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva Zamjenik Predsjednika skupštine kluba.
Sjednica Skupštine može biti sazvana i ako to traži najmanje jedna trećina članova Skupštine.
Sazivač sjednice Skupštine, prigodom odlučivanja o sazivu, utvrđuje listu članova Skupštine.
Pozivi za sjednicu dostavljaju se osobno članovima Skupštine.
Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutna najmanje polovica ukupnog broja članova Skupštine. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova javnim glasovanjem.
Za donošenje Odluke o prestanku rada kluba sjednici Skupštine mora prisustvovati najmanje dvije trećine članova kluba, a za Odluku mora glasovati najmanje dvije trećine prisutnih članova.

Članak 23.

Skupština kluba ima slijedeće nadležnosti:

– donosi Statut kluba i njegove izmjene i dopune
– odlučuje o promjeni pravnog statusa kluba
– bira i razrješava Predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine
– bira i razrješava Predsjednika i članove Uprave kluba
– bira i razrješava nadzorni odbor kluba
– raspravlja i odlučuje o izvješćima koje podnosi Uprava kluba i Nadzorni odbor,
te ostala tijela kluba,
– utvrđuje osnove Plana rada kluba,
– utvrđuje osnove Financijskog plana kluba
– odlučuje o prestanku rada kluba,
– odlučuje kao tijelo drugog stupnja o postupku isključenja člana iz kluba
– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom ili ovim Statutom.

Članak 24.

Članu Skupštine može prestati mandat i prije isteka roka na koji je izabran i to:
– prestankom članstva u Klubu,
– ako podnese ostavku na svoju dužnost
– ako bude opozvan,
– u slučaju da više nije član strukture iz koje je biran u Skupštinu (predlaže se drugi član)
– u slučaju nastanka zapreka obavljanja dužnosti člana Skupštine u skladu sa člankom 17. ovog Statuta;
– ako provodi politiku kluba suprotno odlukama Skupštine, Upravnog odbora i
Statutu kluba .

2. Uprava Kluba:

Članak 25.

Uprava kluba sastoji se od Predsjednika, Zamjenika predsjednika, 3 dopredsjednika i najviše 14 članova.
Predsjednik Uprave kluba je Predsjednik Kluba.
Članove Uprave kluba bira Skupština kluba na prijedlog Predsjednika kluba, a njihov mandat je četiri godine.
Članovi Uprave Kluba mogu biti ponovo birani bez ograničenja.
Član Uprave kluba ne može biti član Skupštine kluba ili nadzornog odbora.
Prestanak mandata prije roka i ograničenja za članstvo je kao i kod članova Skupštine.
Uprava Kluba upravlja Klubom između dvije sjednice Skupštine kluba

Članove Uprave kluba bira Skupština iz reda članova Kluba, te predstavnika sponzora i donatora Kluba, članova nogometnih struktura i članova lokalne i regionalne samouprave.
U razdoblju između dvije Skupštine Uprava Kluba može u izuzetnim slučajevima zamijeniti pojedinog člana Uprave Kluba drugim iz reda članova Kluba ili ukoliko nije kompletna nadopuniti Upravu novim članovima do maksimalnog propisanog broja . Navedenu Odluku potvrđuje Skupština kluba na prvoj sjednici.

Uprava Kluba iz svojih redova imenuje Odbor za hitnost Kluba kao uže upravljačko tijelo Kluba.
Uprava kluba prema potrebi može imenovati i druge odbore i tijela prema ukazanoj potrebi.

Članak 26.

Uprava kluba ima slijedeće nadležnosti:

– provodi akte Skupštine Kluba
– rukovodi radom kluba između dvije sjednice Skupštine Kluba
– utvrđuje Plan rada Kluba i Financijski plan Kluba;
– donosi opće akte osim Statuta kluba;
– bira Predsjednika kluba;
– bira Zamjenika predsjednika Kluba i Dopredsjednike Kluba;
– bira Odbor za hitnost kluba i nadzire njegov rad;
– imenuje Direktora Kluba, Sportskog direktora, Tehničkog direktora, direktora gospodarskog sektora, direktora marketinga, direktora i tajnika Škole nogometa ;
– imenuje trenera prve momčadi i pomoćne trenere prve momčadi;
– imenuje osobe za zastupanje kluba,
– imenuje ovlaštene potpisnike u ime kluba,
– imenuje komisije i odbore kluba
– podnosi izvješće o radu Skupštini Kluba,
– brine se o provođenju financijskog plana kluba i prikupljanju i osiguravanju potrebnih financijskih sredstava za provođenje plana i programa rada kluba i odlučuje o korištenju financijskih sredstava kluba,
– donosi odluke o uvjetima i sklapa sponzorske i reklamne ugovore kluba
– preuzima ugovorne obaveze u ime i za račun kluba,
– utvrđuje stavove pri vođenju sudskih sporova koje će zastupati ovlaštena osoba kluba
– osniva i nadzire rad trgovačkih društava osnovanih u skladu s odredbama članka 9. ovog Statuta;
– razmatra izvješća Direktora Kluba i trenera prve momčadi;
– donosi Odluke o pristupanju kluba športskim organizacijama , udruženjima i tijelima i imenuje predstavnike u njima,
– upravlja klubom u svim ostalim pitanjima iz područja djelatnosti kluba, osim onih koja su u izričitoj nadležnosti Skupštine kluba.

Članak 27.

Uprava kluba radi i odlučuje na sjednicama, koje se održavaju prema potrebi.
Za pravovaljanost odluka sjednici mora prisustvovati više od polovice njegovih članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih na sjednici.

Članak 28.

Uprava Kluba za svoj rad odgovara Skupštini Kluba.
Upravni odbor podnosi izvješće o svom radu na zahtjev Skupštine, a u pravilu jedanput godišnje.

3. Odbor za hitnost Kluba:

Članak 29.

Odbor za hitnost Kluba čine:
– Predsjednik Kluba
– Zamjenik predsjednika kluba
– tri člana iz redova Uprave Kluba ili dr. članova Kluba

Predsjednik Odbora za hitnost Kluba je Predsjednik Kluba.
Članove Odbora za hitnost Kluba bira Uprava kluba (osim članova koji ulaze u sastav Odbora po funkciji), a njihov mandat je četiri godine.
Članovi Odbora za hitnost Kluba mogu biti ponovo birani bez ograničenja.
Prestanak mandata prije roka i ograničenja za članstvo je kao i kod članova Skupštine.
Na sjednice Odbora za hitnost Kluba poziva se i Predsjednik skupštine kluba.

Članak 30.

Odbor za hitnost Kluba ima slijedeće nadležnosti:
– operativno rukovodi radom Kluba;
– obavlja poslove iz djelokruga Uprave Kluba između dvije sjednice Uprave kluba;
– obavlja i druge poslove u skladu s odredbama ovog Statuta i drugih akata Kluba.

Članak 31.

Odbor za hitnost Kluba radi i odlučuje na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a u pravilu dva puta mjesečno za vrijeme trajanja nogometne sezone.
Odbor za hitnost Kluba donosi odluke javnim glasovanjem natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 32.

Odbor za hitnost Kluba za svoj rad odgovara Upravi Kluba.

4. Nadzorni odbor Kluba:

Članak 33.

Nadzorni odbor kluba imenuje Skupština kluba na vrijeme od četiri godine.
Osobe birane u Nadzorni odbor ne mogu biti članovi drugih tijela u klubu.
Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani bez ograničenja.
Prestanak mandata prije roka i ograničenja za članstvo je kao i kod članova Skupštine.
Članak 34.

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada kluba, a naročito zakonitost trošenja sredstava predviđenih financijskim planom, planom rada i aktima kluba koje su usvojili Skupština i Uprava kluba.
Za svoj rad Nadzorni odbor odgovara Skupštini kluba kojoj podnosi izvješće o svom radu jedanput godišnje.
Nadzorni odbor broji 5 članova.

5. Komisije i Odbori Kluba:

Članak 35.

Uprava Kluba može imenovati za pojedina područja djelatnosti kluba komisije i odbore , kao stručna tijela za unapređenje tih djelatnosti.
Princip određivanja sastava komisija i odbora je da Uprava Kluba imenuje predsjednika komisije , a ovaj na idućoj sjednici predlaže Upravi Kluba sastav i broj članova komisije kao i program i plan rada.
Komisije se mogu popunjavati članovima koji nisu u Upravi Kluba.
Mandat članova komisija je četiri godine, odnosno ako su imenovani samo za organizaciju neke prigode do završetka navedene aktivnosti.
Članovi Komisija i Odbora kluba mogu biti ponovo birani bez ograničenja.
Prestanak mandata prije roka i ograničenja za članstvo je kao i kod članova Skupštine Kluba.

Uprava Kluba može imenovati slijedeće komisije – odbore u klubu:
– Tehničku komisiju
– Ekonomsku komisiju
– Komisiju za marketing
– Disciplinsku komisiju
– Komisiju za Školu nogometa
– Komisija za veteranski nogomet
– Komisija za nadgledanje, prevenciju i uklanjanje rasizma
– Inventurnu komisiju
– Odbor za organizaciju proslave godišnjica Kluba
– Odbor za izdavanje monografija i sl.
– po potrebi i druge komisije i odbore.

Dužnosnici Kluba:

Članak 36.

Predsjednika Skupštine Kluba bira skupština na vrijeme od četiri godine. Predsjednik rukovodi Skupštinama kluba, saziva ih i potpisuje sve akte Skupštine kluba. U slučaju odsutnosti Predsjednika Skupštine zamjenjuje ga Zamjenik predsjednika Skupštine.

Članak 37.

Predsjednika Kluba bira Skupština kluba.
Mandat predsjednika Uprave Kluba traje četiri godine i može biti ponovno izabran na istu dužnost.
Uprava kluba može smijeniti predsjednika i prije isteka mandata ako ocijeni da njegov rad ne zadovoljava.

Predsjednik Kluba zastupa i predstavlja Klub u pravnom prometu s trećim osobama, zastupa interese Kluba u Sportskim i drugim tijelima, usklađuje rad Uprave kluba i Odbora za hitnost Kluba.

Predsjednik Kluba provodi odluke Skupštine Kluba, Uprave Kluba i Odbora za hitnost Kluba.
U svezi provođenja navedenih odluka u Klubu Predsjednik Kluba daje potrebne naputke Direktoru Kluba.

Predsjednik Kluba saziva sjednice Uprave Kluba, rukovodi sjednicama, potpisuje Odluke Uprave Kluba i stara se o njihovom izvršenju, zastupa i predstavlja klub, daje prijedloge i inicijative na sjednicama Uprave Kluba i obavlja ostale poslove u skladu sa prirodom svoje dužnosti i nadležnosti utvrđenih ovim statutom, te se brine o zakonitosti rada kluba.
Sjednice Uprave Kluba Predsjednik saziva prema vlastitoj procjeni potrebe o održavanju sjednica.

Predsjednik Kluba može dio svojih ovlasti prenijeti na Zamjenika predsjednika, Dopredsjednike Kluba i Direktora Kluba.

Članak 38.

Direktora kluba imenuje Uprava Kluba na vrijeme od četiri godine i može ponovno biti izabran na tu funkciju. Za svoj rada odgovara Predsjedniku Kluba, Upravi Kluba i Odboru za hitnost Kluba.
Uprava Kluba može imenovati i vršioca dužnosti direktora kluba na vrijeme najduže do 6 mjeseci.
Direktor Kluba vodi i koordinira poslove i djelatnosti Kluba, provodi odluke Skupštine Kluba, Predsjednika Kluba, Uprave Kluba i Odbora za hitnost Kluba.

Nadležnosti direktora kluba su:
– uz Predsjednika kluba zastupa i predstavlja klub,
– odgovoran je za cjelokupno poslovanje kluba;
– zastupa klub u pravnim poslovima s trećim osobama u skladu sa ovlastima koje mu je dao Predsjednik Kluba;
– priprema u dogovoru s Predsjednikom dnevni red i materijale za sjednice Uprave Kluba, te osigurava pozivanje i pravovremeno obavještavanje članova o mjestu i vremenu održavanja,
– organizira najmanje jedanput godišnje održavanje skupštinu kluba,
– koordinira rad Odbora i komisija kluba,
– izrađuje prijedlog godišnjeg financijskog plana i Plana rada Kluba za Upravu Kluba;
– priprema svu dokumentaciju s područja financija za Upravu Kluba (isplata igrača i osoblja kluba, pregled računa i dr. obaveza kluba i dr.) te je zajedno s predsjednikom naredbodavac za izvršavanje financijskih obaveza kluba,
– odlučuje o sklapanju profesionalnih športskih ugovora, stipendijskih ugovora, ugovora o transferima igrača, autorskih ugovora, te ugovora o radu i ugovora o djelu za djelatnike u klubu;
– potpisuje poslovnu, financijsku i dr. dokumentaciju kluba uz ostale ovlaštene potpisnike,
– potpisuje narudžbenice kluba ;
– brine se o prikupljanju potrebnih financijskih sredstava za rad kluba, te u skladu sa istim sklapa sponzorske ugovore i ugovore o donacijama i sl.
– zastupa klub na sudu i u drugim sporovima;
– potpisuje svu dokumentaciju u klubu u svezi zaposlenih u klubu (bilo stalni radni odnos ili ugovori o djelu);
– izrađuje prijedloge akata i sve potrebne akte kluba, te se brine o njihovom donošenju provedbi i izmjenama
– brine se o investicijama i projektima u klubu i provedbi zadaća s tog područja;
– neposredno je nadređen i koordinira radom svih direktora u klubu, te svih djelatnika koji su u Klubu ;
– obavlja i druge poslove u Skladu sa Statutom, normativnim aktima kluba i Odlukama Uprave Kluba.

Članak 39.

Sportski direktor, tehnički direktor, direktor gospodarskog sektora, direktor marketinga i direktor Škole nogometa su podređeni Direktoru kluba i za svoj rad odgovaraju Direktoru Kluba.
Imenovani djelatnici Kluba kao i drugi dužnosnici kluba mogu u skladu sa Odlukom Uprave Kluba obavljati svoju dužnost profesionalno ili volonterski.
Imenovani djelatnici koji svoju dužnost obavljaju profesionalno sklapaju Ugovor o radu ili ugovor o djelu u skladu sa važećim propisima.
Zadaće i ovlasti navedenih rukovodioca Kluba razrađuju se aktom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta.

IX. ZASTUPANJE KLUBA

Članak 40.

Klub zastupaju i predstavljaju slijedeći dužnosnici:
1. Predsjednik Uprave Kluba, samostalno i neograničeno
2. Zamjenik Predsjednika Kluba, samostalno i neograničeno, samo u slučaju spriječenosti
Predsjednika Kluba po njegovom ovlaštenju.
3. Direktor kluba u okviru ovlaštenja koje mu je dao Predsjednik Kluba i koje propisuje ovaj Statut.

Uprava Kluba imenuje svojom odlukom osobe za zastupanje kluba.
Uprava Kluba određuje i ovlaštene potpisnike vrijednosnih dokumenata koje u pravilu čine: Predsjednik Kluba, Zamjenik Predsjednika Kluba, Direktor kluba, Tehnički direktor kluba, Sportski direktor i određeni broj članova Uprave Kluba .

X. IMOVINA, FINANCIRANJE I NAČIN RASPOLAGANJA OSTVARENOM DOBITI

Članak 41.

Imovinu Kluba čine nekretnine, pokretne stvari i financijska imovina prema stanju u poslovnim knjigama na dan donošenja ovog Statuta, te sva sredstva koja Klub stekne svojim poslovanjem.
Klub za stvorene obveze odgovara svojom imovinom.
Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacije.

Članak 42.

Djelatnost Kluba financira se:
– prihodima od članarina
– prihodima od ulaznica
– vlastitim prihodima od sportskih i drugih djelatnosti
– prihodom od dionica odnosno udjela
– prihodom od sponzora i donatora
– prihodima ostvarenim obavljanjem zakonom dozvoljenih gospodarskih djelatnosti
– prihodima od igara na sreću i zabavnih igara
– prilozima i darovima
– prihodima od imovine i prava
– dotacijama iz proračuna lokalne i regionalne samouprave namijenjenim za sport
– prihodima od HNS-a, UEFE, FIFE i sl.
– iz ostalih izvora prihoda.

Članak 43.

Klub može i neposredno obavljati gospodarske djelatnosti u području trgovine ne prehrambenim proizvodima i ugostiteljstva, radi financiranja sportske djelatnosti.

Klub može osnovati i biti članom trgovačkog društva, u odnosu na koje se on smatra vladajućim, radi obavljanja tih ili drugih poslova, osim obavljanja djelatnosti sudjelovanja u sportskim natjecanjima, sa svrhom da se sredstvima od dobiti ostvarene u tom društvu financiraju sportske djelatnosti Kluba.

Klub navedene djelatnosti ne obavlja radi stjecanja dobiti za svoje članove.

Članak 44.

Dobit koju Klub ostvari svojim poslovanjem raspoređuje se isključivo u svrhu daljnjeg obavljanja sportske djelatnosti.

XI. JAVNOST DJELOVANJA

Članak 45.

Klub i tijela kluba dužni su o svom radu na primjeran način obavještavati javnost.
Klub javnost obavješćuje o svom radu putem pisanih materijala, sredstava javnog priopćavanja (radio postaje, lokalni listovi, Glasilo kluba i sl.) i ostalim oblicima priopćavanja.
Uprava Kluba određuje osobu ovlaštenu za odnose sa javnošću.
Klub je o svom radu dužan redovito izvještavati sportska tijela u nogometnom sportu, nadležna tijela državne uprave te lokalne uprave i samouprave i svoje članove.

Klub je podložan nadzoru nad zakonitošću rada od strane tijela određenih zakonom.

X. STATUT I OPĆI AKTI KLUBA

Članak 46.

Autentično tumačenje Statuta daje Skupština Kluba, a autentično tumačenje ostalih akata Uprava Kluba.
Statut mora biti u suglasnosti s Zakonom o sportu i drugim propisima.
Statut i svi ostali akti kluba usvajaju se natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova.
Nacrt novog Statuta ili izmjena statuta utvrđuje Uprava kluba, a izmjene Statuta usvajaju se po postupku njegovog donošenja.
Inicijativu za promjenu statuta može dati Uprava kluba, Direktor kluba ili najmanje 10 članova kluba.

XI. PRESTANAK RADA KLUBA I POSTUPAK SA IMOVINOM

Prestanak djelovanja

Članak 47.

Razlozi za prestanak djelovanja Kluba jesu:
1. odluka skupštine o prestanku udruge,
2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne
sjednice skupštine, a ona nije održana,
4. pravomoćna odluka suda o ukidanju kluba,
5. pokretanje stečajnog postupka,
6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje kluba, a nadležno tijelo kluba u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.
U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Kluba u Registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge odnosno pokretanju stečajnog postupka.
Činjenice iz stavka 1. točaka 3. i 6. ovog članka, po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje Kluba, nadležnog tijela Kluba, članova Kluba ili drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba utvrđuje rješenjem nadležni ured.
Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju Kluba nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

Likvidacija kluba
Članak 48.

U slučajevima iz odredbi Zakona o udrugama, provodi se postupak likvidacije.
Nadležni ured donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno ime likvidatora i načinu provođenja likvidacijskog postupka te o promjeni naziva Kluba, tako da se uz naziv Kluba dodaje oznaka “u likvidaciji”, a što mora biti upisano u Registar udruga.
Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.
Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.
U postupku likvidacije, likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu Kluba, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja. U slučaju da utvrdi da udruga ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku 30 dana. Preostalu imovinu likvidator će raspodijeliti u skladu s odredbom Zakona o udrugama.
Nakon raspodjele preostale imovine u skladu sa stavkom 5. ovog članka, likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu Završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Kluba nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku iz stavka 6. ovog članka o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu Kluba radi pokretanja stečajnog postupka.
Temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku, nadležni ured donosi rješenje o brisanju udruge iz registra udruga, osim ako su utvrđeni dugovi udruge.

Likvidator
Članak 49.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo Skupština Kluba i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga. Likvidator ne mora biti član Kluba. Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Brisanje iz Registra udruga i prestanak postojanja

Članak 50.

Nadležni ured brisat će Klub iz Registra udruga na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju temeljem odredbi Zakona o udrugama, pravomoćnog sudskog rješenja o zaključenju stečajnog postupka odnosno provedenih statusnih promjena sukladno Zakonu o udrugama.
Brisanjem iz Registra udruga, Klub prestaje postojati.

Raspolaganje imovinom Kluba u slučaju prestanka postojanja Kluba

Članak 51.

U slučaju prestanka postojanja Kluba imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovu odluke Skupštine.
Klub nema pravo imovinu Kluba dijeliti svojim osnivačima, članovima Kluba, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
Pod povezanim osobama, u smislu Zakona o udrugama, smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik, te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima kluba, osobama ovlaštenima za zastupanje i zaposlenima.
Ako je Klub primio financijska sredstava iz javnih izvora u smislu odredbi Zakona o udrugama, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.
Ako se u slučaju prestanka postojanja Kluba iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Kluba koji je Klub odredio svojim Statutom, preostalu imovinu stječe Grad Koprivnica.

XI. STATUSNE PROMJENE

Članak 52.

Statusna promjena je promjena pravnog položaja Kluba izvršena na osnovu odluke skupštine u skladu sa Statutom i Zakonom o udrugama.
Statusne promjene su pripajanje, spajanje i podjela udruge.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Športskog nogometnog kluba «Slaven» Koprivnica, usvojen na Skupštini kluba dana 28.06.2010.

Članak 54.

Ovaj Statut stupa na snagu i počinje se primjenjivati danom njegovog usvajanja na sjednici Skupštine Kluba.

SKUPŠTINA SPORTSKOG NOGOMETNOG KLUBA
»SLAVEN» KOPRIVNICA

Broj: 4-S /2015.
Koprivnica, 14.09.2015.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KLUBA:

________________________________
Damir Barišić